Rólunk

Okosan helyben, avagy a helyi tudástőke gyarapítása

A Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából projekt megvalósítása 2018. január 1-jén kezdődött meg a célterületként kijelölt 5 településen: Orosháza, Kardoskút, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Kaszaper. A projektet Orosháza Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kardoskút Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, a Kodolányi János Egyetem, Nagybánhegyes Község Önkormányzata és Tótkomlós Város Önkormányzata közösen valósítja meg.

A Projektünk fő célja, hogy komplex módon támogassa a helyi humán kapacitás fejlesztését a minőségi és szélesebb rétegek számára elérhető közszolgáltatásokért. A humán közszolgáltatások elérhetősége és magas szolgáltatási színvonala a lakosság teljes spektrumát pozitívan érinti legyen szó gyerekekről, fiatalokról, családokról akár.

A megvalósításban kitűzött részcélok és fejlesztendő területek a következők

1. A humán szolgáltatói kultúra fejlesztése

A fejlesztés több tevékenység együttes eredményeként fog megvalósulni. A projekttevékenységek keretein belül felmérjük a helyi szakember kapacitást és szaktudás szintet és a szakemberek számára egy ún. blended képzésekből álló képzési palettát kínálunk, melyen helyet kapnak az óvodapedagógusok, a személyes gondoskodást végző szakemberek és a kulturális szakemberek számára kifejlesztett képzések is. A blended képzések nagy előnye, hogy a képzési folyamat nem kötődik végig helyileg a tanteremhez, a képzést indító néhány kontakt óra után a résztvevők a saját – sokszor egyébként is túlzsúfolt – időbeosztásukhoz egyénileg igazodva távoktatásban, saját otthonuk kényelmében, online sajátíthatják el az ismereteket és a vizsgázni is az online e-learning felületen tudnak. A szolgáltatások minőségi fejlesztése mellett a projektben célként fogalmazódik meg, hogy ezeket a szolgáltatásokat közelebb hozzuk a lakosság egészéhez, javuljon az ismertségük, növekedjen az általános bizalom az irányukban (különösen a gazdasági/társadalmi szempontból hátrányos helyzetű lakosság részéről) és így végső soron a kihasználtságuk is.

2. Kapacitásfejlesztés a gyermekek és fiatalok fejlődése és integrációja érdekében

A fejlesztés ezen része a projekt egyik kiemelt célcsoportját jelentő fiatal lakosságra (az óvodás kortól kezdve a még tanulmányaikat folytató fiatal felnőttekig bezárólag) fókuszál. A legkisebb korosztályt is érinti óvodapedagógusok továbbképzése, másrészt az óvodai szolgáltatások bővítése is számottevő, pl. mozgásos és meseterápiás fejlesztő foglalkozások, egészségnapok szervezése. Az iskoláskorú gyermekek tudásának gyarapításához a program iskolán kívüli tevékenységekkel járul hozzá, pl. pénzügyi, természetvédelmi és természettudományos szakkörök, előadások stb. A specifikuscél főként a hátrányos helyzetű tanulók iskolai és munkaerő-piaci érvényesülésének növelésére helyezi a hangsúlyt. A jövőbeni munkaerő-piaci esélyek kiegyenlítettebbé válásáért a projekt keretein belül továbbtanulási információs fórumokat szervezünk és ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók iskolai előmenetelét, nyelvvizsga és ECDL-vizsga szerzését.

3. Kommunikációs kampány a lakosság szemléletformálása érdekében.

A projekt céljainak és eredményeinek kommunikációja mellett támogatja a humán

szolgáltatószektorban a szakmák közötti együttműködést, az elhelyezkedést segítő szakmaváltást, a képzéseken való részvételt, tájékoztatást nyújt az elérhető képzési, kompetenciafejlesztési programokról és rendezvényekről. A projektben résztvevő településeken több alkalommal a lakosság teljes spektrumát és minden korosztályát megcélzó preventív jellegű egészségnapokat szervezünk.

A projekt célcsoportjai

– a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság,

– a fiatalkorú lakosság,

– a helyi közszolgáltatásban dolgozók,

– továbbá a nemzetiségek.

A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

Várt eredmények és hatások a célcsoportra nézve

A projekt eredményeként a térségi lakosság tudásszintjének általános javulása várható. Ezáltal csökkennek a társadalmi hátrányok, főként a leszakadó társadalmi csoportok körében, ahol projektünkkel az iskolai lemorzsolódás csökkentését, a be nem fejezett tanulmányok folytatását, illetve – a prevenció érdekében – az érintettek kora gyermekkori fejlesztését céloztuk meg. Továbbá a települések élhetősége is javul várhatóan, mert magasabb szintű közszolgáltatásokhoz jutnak. A lakosság társadalmi felzárkóztatását segíti elő még, hogy a projekt eredményeként emelkedik a humán közszolgáltatások kapacitása és színvonala, mely települési szociális segítők alkalmazásával és a térségi tömegközlekedés fejlesztésére irányuló tervezéssel mindenki számára egyenlő eséllyel válik hozzáférhetővé. A projekt elvárt eredménye, hogy a humán szolgáltató szakemberek holisztikusan gondolkodjanak, ezáltal biztosítva az egyén érdekeit függetlenül attól, hogy problémája mely szakterülethez tartozik. A humán szolgáltató szakemberek képzettségének és kompetenciáinak fejlődése a speciális egyéni szükségletek kielégítését szolgálja majd.

A megvalósítási területen élő hátrányos helyzetű családokra pozitív hatást fejt ki a gyerekek iskolai és munkaerő-piaci érvényesülésének segítése. A sikeres munkaerő-piaci integráció egyfelől a végzettséget nem szerzett fiatalok részére nyújt segítséget a munkaerő-piacon való elhelyezkedéshez, másfelől az informatikai és nyelvi készségek, ismeretek fejlesztését biztosítja a diákok részére, szintén a sikeres munkaerő-piaci integráció céljából.

A középiskolások munkaerő-piaci információkon munkatapasztalaton túl munkamotivációt szereznek a képzés eredményeként. Ösztöndíjlehetőségek biztosításával kívánjuk a tanulók motivációját fenntartani, ezáltal a bizonyítványszerzés nélküli, idő előtti lemorzsolódást csökkenteni. A tanórákon túl személyiség- és kompetenciafejlesztő tevékenységek szervezésével szeretnénk fejleszteni a hátrányos helyzetű gyerekek pénzügyi tudatosságát, a fenntartható fejlődés iránti fogékonyságát és az egészséges életmód iránti igényét. A projekt hozzájárul továbbá az óvodából kiszoruló gyerekek arányának csökkentéséhez, mely különösen a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében jellemző.

Az óvodapedagógusok kompetenciafejlesztése a korai fejlesztés eredményességének növelését szolgálja, vagyis azt a célt, hogy a társadalmi hátrányok lehető legnagyobb mértékben leküzdhetővé váljanak kisgyermekkorban. A gyerekek testi és lelki egészségének  

fejlesztése által a szülőkkel történő együttnevelés is megvalósul, ezáltal nem csak a gyerekek, de a szülők vonatkozásában is kifejtve kedvező hatásait. Elősegíti a szülők iránti kötődés megerősítését, a fejleszti a különböző szociális készségeket, továbbá erősíti a gyerekekben a nyitottság, a tolerancia és empátia fejlődését.

A projekt összefoglaló célja, hogy csökkentse az óvodai és iskolai lemorzsolódást, továbbá elősegítse a fiatalok célcsoport munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedését egy-egy végzettség megszerzésével. Ezáltal megteremtődnek továbbá egy mindenki számára hozzáférhető, magas színvonalú és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását eredményesen támogatni tudó humán szolgáltató rendszer működési alapjai.

A „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából” című projektünk szakmai tartalma a helyi igényekhez igazodó és a helyi lehetőségeket maximálisan kiaknázó, illetve azokat tovább fejlesztő program. A projekt fogadtatása a humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek, a térségi civilek és a lakosság körében is pozitív. A megvalósítás során a lakosság teljes spektruma, minden korosztály megszólításra kerül, mindenki számára fejlődési lehetőséget biztosít úgy, hogy közben aktívan támogatja a vidék lakosságmegtartó erejét is. A projekt szakmai tartalmának megvalósítását célzó programelemek kivitelezése az öt településen folyamatos.

Megszakítás