Tótkomlós

Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata 

A település 1484-ben Mátyás király birtokait gyarapította, aki azt fiának Corvin Jánosnak adományozta. A török dúlás következtében a falu elnéptelenedett, majd csaknem 150 év után, az 1700-as évek közepén települt újjá, 80 szlovák család érkezésével. A híresen szorgos és dolgos szlovák családok rövid idő alatt helyre állították a falut, lakóházakat, imaházat, iskolát építettek. A község közel 100 évig őrizte tisztán szlovák nyelvűségét és csak ezután, a gyarapodó magyar lakosság hatására kezdődött el a magyar nyelvű oktatás is a községi iskolában. A 2. világháború utáni szlovák-magyar lakosságcsere ugyan megtépázta a település szlovák lakosságát, de az itt élő családok egy része napjainkban is őrzi kétnyelvűségét és kultúráját. A nemzetiségi település, az együttélés sokszínű és gazdag kultúrát eredményez.

A település 1993-ban kapott városi rangot. Gazdaságának alapját a mezőgazdaság jelenti, elsősorban a malomipar és a húsipar, melyeknek két leginkább ismert terméke a liszt és a kolbász. A város 1942 óta ismert és kedvelt fürdőhelye a Rózsa Fürdő. A létesítmény ma már télen és nyáron is nyitva áll a közönség előtt, vize gyógyvíz, mely elsősorban reumatikus és mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmas.

A kulturális életet természetesen a kétnyelvű, két kultúrájú lakosság határozza meg. Fontos számukra a hagyományok ápolása és azok bemutatása.

A várost kilenc tagú képviselő testület irányítja, élén Zsura Zoltán János polgármesterrel.

Köznevelés és közoktatás

Óvodák

Tótkomlóson három óvoda közül választhatnak a kisgyermekes szülők.

Az önkormányzati óvoda, vagy Ligeti Óvoda 2013. szeptember 1-től a Tótkomlósi Általános Művelődési Központ tagintézménye volt. 2018. szeptembere óta önkormányzati fenntartású, önálló intézmény, mely három vegyes csoporttal működik. Az egészségfejlesztő programok mellett heti négy alkalommal angol, német, és szlovák nyelvszoktatót tartanak a középsős és a nagycsoportos ovisok részére.

A szülők választhatják még a Tótkomlósi Evangélikus Óvoda és a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolán belül működő nemzetiségi óvoda szolgáltatásait.

Általános iskolák

A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium épületét 1975. augusztus 20-án adták át. A rendszerváltáskor a társadalomban történő gyors változások az iskola életében is megmutatkoztak. Az orosz helyett idegen nyelvként az angol, majd a német nyelv oktatásának bevezetésére került sor. Evangélikus, katolikus és református hitoktatás kezdődött az iskola falai között. Az osztálykereteket megbontva, a tanulók tudásszintje alapján, új csoportokat létrehozva történik a matematika oktatása. A gimnázium továbbtanulási alternatívát kínál nem csak a város, de a környékbeli kisebb települések általános iskolát elvégzett fiataljai számára.

A Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda nagy múltú intézménye a városnak. Az iskolát 1948 júniusában államosították. Ekkor indult a 8 osztályos Szlovák Tannyelvű Általános Iskola 330 tanulóval. A jelenlegi épületbe az 1951/52-es tanévben költözött az iskola 240 tanulója.
A szülők kívánságára 1959-től bevezették a kétnyelvű oktatást, abból a meggondolásból, hogy a tanulóknak a magyar tannyelvű közép- illetve felsőfokú iskolákban ne legyenek nyelvi nehézségeik. A természettudományos tárgyakat magyarul kezdték el oktatni.

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola sokoldalú képzést nyújt a diákjainak. Az iskolában oktatott művészeti területek: zeneművészet, táncművészet. Az iskolának 12 évfolyama van, az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik. Megszerezhető végzettség: alapfokú művészeti bizonyítvány, mely továbbképző évfolyamokra, ill. művészeti szakközépiskolába jelentkezésre jogosítja fel az itt végzett tanulókat.

Közművelődési intézmények

A településen két nemzet kultúrája él és virágzik egymást kiegészítve. Zenekarok, színjátszó körök, népdalkörök, tánccsoportok vitték és viszik a település hírét szerte az országban és külföldön is. A város kulturális életében kiemelkedő helyet foglal el a Művelődési Központ. Az Erzsébet utcai épületben működik a Városi Könyvtár, a Nyugdíjas Klub, a Gyermek Fúvószenekar, a Komlós Néptánc csoport és a Rozmaring Népdalkör. A művelődési központ a helyi igényeknek megfelelően alakítja programjait. Színháztermükben a nagyobb városi eseményeknek, koncerteknek, színházi találkozóknak stb. biztosítanak méltó környezetet. Évente 5-6 gyermekelőadást is rendeznek. Nagyon népszerűek a játszóházaik és a nyári táboraik, továbbá kiállításokat, rendezvényeket, tanfolyamokat is szerveznek. Segítik a város, a civil szervezetek és intézményeik kulturális tevékenységeit. Helyet kapnak náluk a különböző tánccsoportok (mazsorett, modern tánc).

A központ részeként működik a városi könyvtár, mely a23800 db könyvvel és 33-féle időszaki kiadvánnyal (napilap, folyóirat stb.) várja olvasóit. A könyvtárban található egy külön gyűjtemény, az Európa Uniós Információs Sarok, mely az uniós információkat gyűjti össze és ismerteti, és eMagyarország Pont is működik, ami a lakosság elektronikus ügyintézését hivatott segíteni (ügyfélkapu, adóbevallás, pályázatkeresés stb.).

A város központjában a Komló szálloda szomszédságában, frekventált helyen található a Természet Háza, vagy ahogy mindenki ismeri, a Kisbirtokos. Az épület konferencia-, bálteremmel, bemutatóteremmel, valamint információs irodával rendelkezik. A 150 fő befogadására képes bálterem tökéletesen alkalmas arra, hogy otthont adjon különböző céges-, illetve magánrendezvényeknek. A Kisbirtokos információs pontként is szolgál, valamint a különböző kurzusok, a gyalogtúrázók által megközelíthetetlen állat- és növényvilág bemutatását szolgáló kiállítások megtartására is alkalmas.

Tótkomlós szociális intézményei

A Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központkeretein belül működik a Védőnői szolgálat, Bölcsőde, Tanyagondnoki szolgálat, Idősek klubja, a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Idősek háza, és az Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata. A Védőnői Szolgálat tevékenységének középpontjában a gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. A feladatokat 3 körzetben látják el.

A bölcsődében a kisgyermekek nevelésében és szükségleteik ellátásában 9 fő tevékenykedik.
A bölcsőde vállalja a fogyatékkal élő gyermekek korai rehabilitációs célú nevelését és gondozását, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján a korai fejlesztésben és gondozásban vehetnek részt a sajátos nevelési igényű gyermekek.

A Tanyagondnoki Szolgálat célja, a perifériás és a külterületi lakott helyek intézményhiányból eredő települési hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, igény szerinti alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A szolgáltatás Tótkomlós város közigazgatási területén működik, a nagykopáncsi tanyák, a takarosi tanyák, a melindai tanyák, a makói tanyák és Tótkomlós külterületi részei tartoznak a körzetébe. A tanyagondnok szorosan együttműködik a Családsegítő Szolgálattal, és az Idősek Klubjával.

Az Idősek Klubja szabadidős programokkal és különböző szolgáltatásokkal várja a segítségre szoruló időskorúakat. Engedélyezett férőhelyszám: 130 fő, ebből a szociális foglalkoztatás férőhelyszáma: 67 fő. Az Idősek Háza jelenleg 20 fő férőhellyel teljes ellátást – étkeztetést, egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást és foglalkoztatást, szükség szerint ruházatot és textíliát – és családias környezetet biztosít az igénylőknek.

A Házi Segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás keretében házi nyújt segítséget az olyan idős vagy rokkant személyek részére, akik részben vagy teljesen képtelenek a saját otthonukban az önálló életvitelre, a mindennapi szükségleteik kielégítésére. Az Étkeztetés szolgáltatás feladata, hogy napi rendszerességgel étkeztetést biztosítson azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezésről más módon gondoskodni. Ez történhet elvitellel, vagy lakásra történő kiszállítással.

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 2008.01.01-től az Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központ irányításával végzik a munkájukat, ami változatlan személyi állománnyal változatlan környezetben történik. Feladat a településen élő valamennyi gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, és a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve a szolgálat kliensei közé került gyerekek és családok utógondozása. A szintén hosszú évek óta eredményesen működő Családsegítő Szolgálat célja, a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Polgármester:
Zsura Zoltán János

A partner honlapja:
www.totkomlos.hu

Megszakítás